Cmk
Hybrid
Champagne Kush

Strain Attributes

leafly icon