Dsh
Hybrid
Dog Shit

Strain Attributes

leafly icon