Gat
Hybrid
Gatekeeper OG

Strain Attributes

leafly icon