Ov
Hybrid
Orange Velvet

Strain Attributes

leafly icon